کارایی روش LAMP

صفحه اصلیمقالاتکارایی روش LAMP در تشخیص سالمونلا

کارایی روش LAMP در تشخیص سالمونلا

کارایی روش LAMP در تشخیص سالمونلا

سالمونلاها از مهمترین باکتري هاي بیماري و عامل تیفوئید، باکتریمی، آنتروکولیت و سالمونلوز است که از عفونت هاي مشترك انسان و حیوانات می باشد. بیماریهاي ناشی از این عامل یک معضل بزرگ بهداشتی درجهان به خصوص در کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ما می باشد. بنابراین تشخیص سریع، دقیق و به موقع آن براي جلوگیري از اپیدمی و عوارض مخرب این باکتري ضروري به نظر می رسد. براي تشخیص سالمونلا روش هاي مختلفی وجود دارد که می توان به روش کشت Immunoassay و روش هاي مولکولی Real-time PCR ، PCR اشاره نمود. تمام این روش ها به زمان طولانی، تعداد زیاد باکتري درنمونه اولیه، تجهیزات گران قیمت آزمایشگاهی و به افراد متخصص در این زمینه نیاز دارند. هدف از این مطالعه بررسی کارایی روش نوین تشخیص مولکولی LAMP  با روش PCR در تشخیص عامل عفونی سالمونلا تیفی می باشد.